Cílová skupina


OSOBY ZÁVISLÉ A ZÁVISLOSTMI OHROŽENÉ
  • Příležitostní uživatelé návykových látek a experimentátoři - jedná se o uživatele, kteří začínají experimentovat nebo již příležitostně užívají návykové látky a to jakýmkoli způsobem.
  • Dlouhodobí uživatelé návykových látek - jedná se o pravidelné a dlouhodobé uživatele návykových látek.
  • Osoby závislé na informačních technologiích, výherních automatech, sázkařství
  • Osoby závislostmi ohrožené - sociální okolí uživatelů návykových látek, riziková mládež, osoby pohybující se v rizikových lokalitách - např. trasa pouliční prostituce.

SOUVISEJÍCÍ INFORMACE:
Pro poskytování služeb jsou stanovena pravidla, která zajišťují kvalitní a bezpečné prostředí pro klienty i pracovníky. Klientům se snažíme poskytovat služby, které aktuálně potřebují a v takovém rozsahu, jaký odpovídá míře našich a jejich schopností. 

Služby nejsme schopni poskytnout osobám, které spadají do této skupiny: 
  • Osoby nespadající do věkové kategorie vymezené cílové skupiny, tzn. osoby mladší 11 let. Osoby mladší 15 let, které chtějí využívat výměnný program, je nutný písemný souhlas zákonného zástupce, bez něj nelze službu poskytnout.
  • Osoby, které se vůči pracovníkům chovají agresivně. Jedná se o napadení pracovníků jak slovně, tak fyzicky.
  • Osoby hovořící jiným než českým jazykem, s výjimkou Slovenštiny, vzhledem k jazykovým podobnostem a schopnosti porozumět.
  • Osoby, které potřebují pro kontakt se službou asistenta či jinou odbornou pomoc (např. handicapovaná osoba, která potřebuje tlumočit do znakové řeči atd.)