Cílová skupina


OSOBY ZÁVISLÉ A ZÁVISLOSTMI OHROŽENÉ
  • Příležitostní uživatelé návykových látek a experimentátoři - jedná se o uživatele, kteří začínají experimentovat nebo již příležitostně užívají návykové látky a to jakýmkoli způsobem.
  • Dlouhodobí uživatelé návykových látek - jedná se o pravidelné a dlouhodobé uživatele návykových látek.
  • Osoby závislé na informačních technologiích, výherních automatech, sázkařství
  • Osoby závislostmi ohrožené - sociální okolí uživatelů návykových látek, riziková mládež, osoby pohybující se v rizikových lokalitách - např. trasa pouliční prostituce.

SOUVISEJÍCÍ INFORMACE:
Pro poskytování služeb jsou stanovena pravidla, která zajišťují kvalitní a bezpečné prostředí pro klienty i pracovníky. Klientům se snažíme poskytovat služby, které aktuálně potřebují a v takovém rozsahu, jaký odpovídá míře našich a jejich schopností. 

Služby nejsme schopni poskytnout osobám, které spadají do této skupiny: 
  • Osoby nespadající do věkové kategorie vymezené cílové skupiny, tzn. Osoby mladší 15 let.
  • Osoby, které se vůči pracovníkům chovají agresivně. Jedná se o napadení pracovníků jak slovně, tak fyzicky.
  • Osoby hovořící jiným než českým jazykem, s výjimkou Slovenštiny, vzhledem k jazykovým podobnostem a schopnosti porozumět.
  • Osoby, které potřebují pro kontakt se službou asistenta či jinou odbornou pomoc (např. handicapovaná osoba, která potřebuje tlumočit do znakové řeči atd.)